#yyds干货盘点# leetcode算法题:不相交的线

题目:

在两条独立的水平线上按给定的顺序写下 nums1 和 nums2 中的整数。

现在,可以绘制一些连接两个数字 nums1[i] 和 nums2[j] 的直线,这些直线需要同时满足满足:

 nums1[i] == nums2[j]

且绘制的直线不与任何其他连线(非水平线)相交。

请注意,连线即使在端点也不能相交:每个数字只能属于一条连线。

以这种方法绘制线条,并返回可以绘制的最大连线数。

 

示例 1:

输入:nums1 = [1,4,2], nums2 = [1,2,4]

输出:2

解释:可以画出两条不交叉的线,如上图所示。

但无法画出第三条不相交的直线,因为从 nums1[1]=4 到 nums2[2]=4 的直线将与从 nums1[2]=2 到 nums2[1]=2 的直线相交。

示例 2:

输入:nums1 = [2,5,1,2,5], nums2 = [10,5,2,1,5,2]

输出:3

示例 3:

输入:nums1 = [1,3,7,1,7,5], nums2 = [1,9,2,5,1]

输出:2

代码实现:

class Solution {
public int maxUncrossedLines(int[] nums1, int[] nums2) {
int m = nums1.length, n = nums2.length;
int[][] dp = new int[m + 1][n + 1];
for (int i = 1; i <= m; i++) {
int num1 = nums1[i - 1];
for (int j = 1; j <= n; j++) {
int num2 = nums2[j - 1];
if (num1 == num2) {
dp[i][j] = dp[i - 1][j - 1] + 1;
} else {
dp[i][j] = Math.max(dp[i - 1][j], dp[i][j - 1]);
}
}
}
return dp[m][n];
}
}
发表评论

相关文章