Python3中的算术运算符

一·算术运算符

在python中,算术运算符与数学中的算术运算极为类似,只是有些运算符号有所差别。算术运算符的算术计算一般是运用于int类型与floa类型,同时+与*还可以运用到各种序列的拼接合并与复制

优先级:有括号先算括号内的,再乘方>乘除>整除>取余>加减进行运算。

运算符

名称

说明

+

求和

数学里的加法

-

取差

数学里的减法

*

相乘

数学里的乘法

/

相除

数学里的除法

%

取余

得到除法的余数,比如:10%3=1

**

幂运算

得到某数的的多少次方,比如:3**3=27

//

整除

得到商的整数部分,比如:14//5=2

二·代码演示

1·求和 +

print(7 + 8 + 2)
# 输出结果:17

2·取差 -

print(7 - 2 - 2)
# 输出结果:3

3·相乘 *

print(7 * 2)
# 输出结果:14

4·相除 /

print(8 / 2)
# 输出结果:4

5·取余 %

print(9 % 2)
# 输出结果:1

6·幂运算 **

print(9 ** 2)
# 输出结果:81

7·整除 //

print(9 // 2)
# 输出结果:4

8·优先级混合运算

print((2+1)**3*3/3//2%2+2)
# 输出结果:3

三·'+'与'*'在序列中的使用

1·拼接合并 +,运用于字符串,列表,元组这三个数据序列中。

字符串

str1 = "大家好"
str2 = '我是'
str3 = str2 + str1
print(str3)
# 输出结果:我是大家好

列表

list1 = [1.2, 2]
list2 = [3, 4]
list3 = list1+list2
print(list3)
# 输出结果:[1.2, 2, 3, 4]

元组

tuple1 = (1, 2)
tuple2 = (3, 4)
tuple3 = tuple1+tuple2
print(tuple3)
# 输出结果:(1, 2, 3, 4)

2·复制 *,运用于字符串,列表,元组这三个数据序列中。

字符串

print('_'*30)
# 输出结果:______________________________

列表

# * 列表 复制列表中的数据,不会复制括号
list1 = [1.2, 2]
list4 = list1*2
print(list4)
# 输出结果:[1.2, 2, 1.2, 2]

元组

# * 元组 复制列表中的数据,不会复制括号
tuple1 = (1, 2)
tuple4 = tuple1*2
print(tuple4)
# 输出结果:(1, 2, 1, 2)
发表评论

相关文章